プロジェクトマネージャーの募集

プロジェクトマネージャーの募集
Nơi làm việc Ha Noi
Cấp bậc Daisotsu ijō
Hình thức Jin'in no kanri, un'ei, tehai, tehai...
Bằng cấp Jitsumu shōmei-sho o shutoku suru tame no saitei yōken
Kinh nghiệm Dōyō no pojishon de no 5-nen ijō no keiken
Mức lương Chingin kyōtei
Ngành nghề Senkō no hitotsu: Sekkei, kensetsu, kenchiku
Hạn nộp hồ sơ
Pu Ro ji ~e ku to de ~i re ku ta ̄ wa pu Ro ji ~e ku to soshiki o yo bi kanri shi settei sa reta mokuhyō to no pu ~e
Pu Ro ji ~e ku to ma ne ̄ ji ~ya ̄ wa,-ji no shuyōna ta su ku tantō shishi ma
  • Kōji Suzumu hakado no kantoku, zaimu kantoku, pu Ro ji ~e to no hinshitsu hoshō pu Ro ~e ku to ma ne ̄ ~ya ga ko re-ra keikaku jitsu Shi suru to hoshō pu ma
  • Pu Ro ji ~e ku to no Suzumu hakado jōkyō o hōkoku suruta me no kokyaku o-sha to no te ~i
  • Pu Ro ji ~e ku to jitsu Shi-chū no oso nobe ya songai o kaihi suruta me no Ri su ku
Messenger Zalo Tel Back to top